Pracovný tím MIXklubu

Mgr. Barbora Brichtová, koordinátorka projektu

Sociálna pracovníčka, od roku 2007 pôsobí v Detskom fonde Slovenskej republiky ako koordinátorka sociálnych projektov. V minulosti pracovala v Detskom centre – Integrovanej materskej škole a krízovom stredisku Kompas. Je absolventkou dvojročného intenzívneho výcviku systemickej terapie a rastu podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie.  Spoluzakladala a je aktívnou členkou predsedníctva Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež v SR.

Mgr. Adam Janda

Psychológ, v MIXklube pracuje s menšou prestávkou od roku 2010. Pracuje tiež v OZ Prima ako terénny pracovník a koordinátor projektu „Kontaktné cetnrum“.

Bc. Marián Kolouch

Je študentom sociálnej práce. Má skúsenosti ako saleziánsky dobrovoľník, kde sa zúčastňuje na prímestských táboroch na Ukrajine. V MIXklube pôsobí od roku 2014.

Mgr. Samuel Lamačka

Sociálny pracovník, v MIXklube pracuje od roku 2005, od mája 2013 na plný úväzok. V minulosti pôsobil ako sociálny pracovník a vedúci výchovy v Krízovom stredisku Dúha, a ako vychovávateľ v Diagnostickom centre pre deti. Je absolventom dvojročného intenzívneho výcviku systemickej terapie a rastu podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie.

Mgr. Viktória Maronová

Sociálna pracovníčka, v MIXklube pracuje od júna 2014 na plný úväzok.

Bc. Simona Pretzová

Je študentkou liečebnej pedagogiky. Má za sebou niekoľkomesačnú pracovnú skúsenosť v CPLDZ v skupine drogovo závislých a gamblerov. V MIXklube pôsobí od roku 2013.

Mgr. Denisa Valachovičová

Sociálna pracovníčka, v MIXklube pracuje od júna 2014 na plný úväzok. Je frekventantkou dvojročného intenzívneho výcviku systemickej terapie a rastu podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie.

 

 

 

Pracovný tím MIXáčika

Mgr. Ivana Pitková, koordinátorka projektu (od októbra 2014 na MD)

Psychologička, od roku 2009 pôsobí v Detskom fonde SR ako koordinátorka projektu. V MIXáčiku sa venuje priamej práci s deťmi a ich príbuznými, predškolskej príprave a terapii hrou v pieskovisku. Spolupracuje aj na projekte Hyperaktívne dieťa v rodine. V minulosti pracovala ako recruitment coordinator v personálnej agentúre a má skúsenosti z niekoľkých zahraničných stáží. Je frekventantkou štvorročného intenzívneho systemického psychoterapeutického výcviku podľa modelu rastu Virginie Satirovej pre uzatvorenú skupinu budúcich psychoterapeutov.

Mgr. Viktória Maronová

Sociálna pracovníčka, v MIXklube pracuje od júna 2014 na plný úväzok.

Mgr. Bc. Lenka Ondová

Má ukončené Bc. štúdium geografie vo verejnom priestore a je magisterkou sociálnej práce zameranej na misíjnu a charitatívnu činnosť. Má skúsenosti s prácou v detskom domove pre chlapcov z ulice v Bolívii ako aj s deťmi z rôznych sociálnych vrstiev na Ukrajine. V MIXáčiku je od roku 2013.

Bc. Simona Pretzová

Je študentkou liečebnej pedagogiky. Má za sebou niekoľkomesačnú pracovnú skúsenosť v CPLDZ v skupine drogovo závislých a gamblerov. V MIXklube pôsobí od roku 2013.

Mgr. Denisa Valachovičová

Sociálna pracovníčka, v MIXklube pracuje od júna 2014 na plný úväzok. Je frekventantkou dvojročného intenzívneho výcviku systemickej terapie a rastu podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie.