Detský fond Slovenskej republiky je občianske združenie (založené r.1990), ktoré konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa. Realizuje verejne prospešné projekty, nenahrádza však starostlivosť štátu o deti a mládež. V súčasnosti sa venuje predovšetkým trom veľkým projektom – Konto Bariéry, Mixklub a Mixáčik, , Hyperaktívne deti v rodine.

Konto Bariéry je celoslovenský projekt, ktorý pomáha deťom so zdravotným postihnutím prispievaním na kompenzačné pomôcky, na základe žiadostí rodičov. Prispieva tam, kde neprispieva štát ani zdravotné poisťovne, alebo prispievajú na pomôcky len čiastočne a pre deti so zdravotným postihnutím zo sociálne slabých rodín by tieto pomôcky boli nedostupné. Konto Bariéry spravuje Správna rada zložená z odborníkov, ktorí raz mesačne rozhodujú o výške príspevku na pomôcky na základe vydokladovaných žiadostí.

Projekty Mixklub – nízkoprahové centrum pre deti, a Mixáčik – nízkoprahové rodinné centrum, pomáhajú skupinám detí a mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Obidva projekty sú realizované v bratislavskej Vrakuni pri tzv. Pentagone. Mixklub a Mixáčik vytvárajú bezpečný priestor a pomáhajú deťom a mladým ľuďom zmysluplne tráviť voľný čas, pomáhajú zlepšovať ich sociálne zručnosti, podporujú vzdelávanie a kreativitu a pomáhajú pri riešení ich problémov.

Projekt Hyperaktívne deti v rodine organizuje aktivity na pomoc rodinám s deťmi s poruchami pozornosti, hyperaktivity (ADHD) a poruchami správania. Dôležitou súčasťou projektu je práca s celou rodinou.

Viac informácii o aktivitách Detského fondu Slovenskej republiky sa dozviete na www.dfsr.sk.

 

Detský fond Slovenskej republiky

právna forma: občianske združenie

reg.číslo: VVS/1-900/90-79

IČO: 679755

DIČ: 20210422634

číslo bankového účtu: 4008297812/7500