Detský fond Slovenskej republiky

Vždy sme hľadali témy, ktoré potrebovali riešenia, resp. nové prístupy. Od začiatku fungovania organizácie sme mali blízko k ľuďom, ktorí z nášho pohľadu potrebovali pomoc, naše partnerstvo. Vždy išlo o deti, mladých ľudí a ich blízkych. Nebáli sme sa nových prístupov.

Detský fond Slovenskej republiky (DF SR) má 20 rokov, vznikol 12.5.1990 a jednou z prvých aktivít DF SR, vychádzajúc z potrieb budovania občianskej spoločnosti po roku 1989, bolo organizovanie odborných konferenciíDieťa v ohrození. Od roku 1990 vytvárame priestor na výmenu skúseností odborníkov v oblasti zdravého vývinu detí a mladej generácie. Konalo sa 18 ročníkov a plánujeme v tom pokračovať.
Keď sme v roku 1993 rozbiehali pomoc deťom so zdravotným postihnutím boli tieto deti ďaleko na okraji spoločnosti, zatvorené v ústavoch. Neexistoval dostatok kompenzačných pomôcok, všade boli bariéry. Rozbehli sme kampaň na podporu detí so zdravotným postihnutím, kampaň za ich dôstojný život. Známe Večery bez bariérDni bez bariér vysielané aj v televízii, pomohli rozhýbať verejnosť a pomohli zvýšiť záujem o problematiku ľudí so zdravotným postihnutím. Konto Bariéry je dodnes jedným z kľúčových projektov DF SR. Je to zabehnutý, vysoko efektívny a cielený projekt priamej pomoci. Na základe žiadostí rodičov priamo prispieva na kompenzačné pomôcky deťom so zdravotným postihnutím zo sociálne slabých rodín, pre ktoré by bez takejto pomociboli tieto pomôcky nedostupné. Počas svojej existencie Konto Bariéry takto pomohlo priamo viac ako tisícke detí a prispelo na pomôcky celkovou čiastkou 431.351 € (12.994.886 Sk). Prostriedky Konta Bariéry sú tvorené jednorazovými darmi a pravidelnými príspevkami zo mzdy darcov. Všetky darované prostriedky na Konto Bariéry sú použité výlučne na prispievanie na pomôcky.
Možno si niektorí ešte spomenú na plagátik k projektu Ostrovy života. Tento projekt bol realizovaný v r. 1999 – 2001 s cieľom získať finančné prostriedky, zakúpiť a darovať detským nemocniciam po Slovensku tzv. Ostrovy života. Široká verejnosť mohla projekt podporiť kúpou vybraných výrobkov. Ostrov života pozostával zo súboru prístrojov na záchranu života detí – ventilátora, monitora, polohovateľného lôžka a infúznej techniky. Celkove sme darovali 3 kompletné a 2 čiastočné Ostrovy života v hodnote 255.594 €  (7,7 mil. Sk). V Martinskej nemocnici napríklad takto Ostrov života  ako prvému zachránil život dieťaťu, ktoré zasypal sneh. Projektom sme tiež upozornili na nedostatočne riešenú intenzívnu starostlivosť o deti.
DF SR prispel tiež k odtabuizovaniu témy telesných trestov a v roku 2001 zorganizoval kampaň „Biť ľudí je zlé … deti sú tiež ľudia!“Diskusia o beztrestnosti týrania dieťaťa si vynútila prijatie zákona o zákaze používania telesných trestov na deťoch.

Pre skvalitnenie pobytu ťažko chorého dieťaťa v nemocnici sme v rokoch 2002 až 2005 v rámci projektu Som tu s tebou zariadili v detských nemocniciach po Slovensku 53 izieb pre spoločný pobyt rodiča a dieťaťa na izbe a zakúpili sme 21 počítačových kompletov v celkovej sume 112,8 tis. €  (3,4 mil. Sk). Izbičky pomáhajú hlavne v situáciách, keď dieťa vzhľadom na svoj ťažký zdravotný stav k úspešnej liečbe potrebuje prítomnosť rodiča v nemocnic.
Zatiaľ, čo okolité krajiny bili na poplach, Slovenska akoby sa problém detskej úrazovosti netýkal. Pritom úrazy patria u detí k najčastejším príčinám úmrtia a následkom úrazov zomiera dvakrát toľko detí ako na nádorové ochorenia. Informačná osvetová kampaň Aby deti nezomierali sa snaží odroku 2006 prispievať k zníženiu detskej úrazovosti, ktorej sa dovtedy venovala veľmi malá pozornosť.

Od roku 2009 realizujeme projekt Aj oni sú naše deti – efektívna komunikácia medzi lekárom, zdravotníckym personálom a rodičom v situáciách, keď zomiera detský pacient. Cieľom tohto projektu je pomôcť personálu nemocníc a rodičom, aby čo najlepšie zvládali poskytovanie a prijímanie správy o ťažkej diagnóze resp. úmrtí dieťaťa.